Privacyverklaring

Mijn Bedrijf Online, gevestigd aan Marselaar 24, 4907LG Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://mijnbedrijf.online/
Marselaar 24
4907LG Oosterhout
+31(0)850027750

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn Bedrijf Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Mijn Bedrijf Online respecteert jouw privacy. Met deze privacyverklaring, willen we je graag informeren over de wijze en het soort persoonsgegevens die we bij het gebruik van onze websitecheck (websitecheck.online) verwerken. Je rechten zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde wetten, met name de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Applicatie (websitecheck.online)

Bij het gebruik van websitecheck.online verzamelen we de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Domeinnaam die je invult om websitecheck uit te voeren;
 • Resultaten en geschiedenis van testrapporten;
 • Contactgegevens wanneer deze worden opgegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Bij gebruik van websitecheck.online verwerkt Mijn Bedrijf Online persoonsgegevens voor een of meerdere van de volgende doelen:

 • Telefonisch of per e-mail contact op te nemen;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten te leveren;
 • Analyseren van gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijn Bedrijf Online verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijn Bedrijf Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruikersanalyse

We plaatsen analytische cookies op je apparaat om het gebruik van websitecheck.online te analyseren. We maken daarvoor gebruik van zelfontwikkelde software.

We verzamelen de volgende gegevens met behulp van cookies:

 • IP-adres;
 • Zeer ruwe locaties van de gebruiker;
 • Datum en tijd;
 • Titel van de bezochte pagina;
 • URL van de bezochte pagina;
 • URL van de pagina die bezocht werd voorafgaand aan de huidige pagina;
 • Schermresolutie;
 • Tijd in lokale tijdzone;
 • Tijdsduur voor paginageneratie;
 • Hoofdtaal van de browser;
 • ‘User Agent’ van je browser.

Bewaartermijn voor gegevens

Applicatie: Omdat gegevens niet direct kunnen worden gerelateerd aan een persoon, houden we geen specifieke bewaartermijn aan voor gegevens in onze applicatiedatabase. Doordat de applicatie openbaar gebruikt wordt kan er niet worden gecontroleerd of het om de gegevens van de eigenaar van de domeinnaam gaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijn Bedrijf Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mijnbedrijf.online.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mijn Bedrijf Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijn Bedrijf Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mijnbedrijf.online

Herziening privacyverklaring

We kunnen de privacyverklaring herzien. Veranderingen zullen we aankondigen op onze website. Oude versies van onze privacyverklaring worden gearchiveerd. Stuur ons een e-mail als je deze wil inzien.

Laden...